Strona główna

Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców do korzystania z usług doradczych.

Usługi doradcze PK KSU przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców bez względu na formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, siedzibę. Usługi zostały dostosowane do potrzeb przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę. Z usług doradczych mogą również korzystać osoby fizycznej planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi założą działalność gospodarczą i kontynuują korzystanie z usługi jako przedsiębiorca.
ZAKRES USŁUGI DORADCZEJ
Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta (zwany dalej również „Etap I”)
Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I  obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania i obejmuje:
 1. moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych  dotyczących prowadzenia  działalności  gospodarczej
 2. moduł II - Marketing  przedsiębiorstwa
 3. moduł III - Organizacja  przedsiębiorstwa
 4. moduł IV - Finanse  przedsiębiorstwa
 5. moduł V - Rejestracja  działalności  gospodarczej
WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PK KSU:
 1. Ze względu na ograniczenia w udzielaniu pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy w ramach POKL.
 2. Ze względu na konflikt interesów. Klientem PKKSU nie może być przedsiębiorca lub osoba fizyczna, którzy są  powiązani z Podmiotem Wsparcia (PW, tzn. FRDL MISTiA) lub osobami upoważnionymi do  zaciągania  zobowiązań w imieniu PW lub osobami wykonującymi w imieniu PW czynności związane z realizacją usług, osobowo lub kapitałowo.
REALIZACJA USŁUGI DORADCZEJ  -  Asysta  w  prowadzeniu  działalności  gospodarczej poprzedzona jest:
 1. Wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta lub planem funkcjonowania, identyfikacją potrzeb i obszarów problemowych, które należy poddać analizom podczas świadczenia usługi,
 2. Poinformowaniem klienta, że usługa doradcza jest świadczona w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zapewnienie  usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w  formule  one-stop-shops”  (zwanego dalej „Projektem”), a Projekt jest współfinansowany ze  środków  Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 3. Przedstawieniem klientowi warunków udziału w projekcie i świadczenia usługi, w szczególności poprzez poinformowanie o:
 • konieczności przetwarzania danych osobowych, 
 • konieczności wniesienia przez klienta wkładu własnego w celu częściowego pokrycia kosztu usługi, w wysokości 10% wartości usługi,
 • zawarcia umowy o świadczenie usługi doradczej, 
 • świadczeniu usługi doradczej zgodnie  ze Standardem opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (agencję  rządową), w ramach KSU dla MSP, 
 • różnicy pomiędzy kosztem usługi a wkładem wniesionym przez klienta, która stanowi dla klienta pomoc de minimis,
 • możliwości monitorowania usług doradczych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości, dla potrzeb której klient może zostać poproszony o udział w badaniu, którego celem będzie ocena jakości, przydatności i skuteczności usługi, wszelkie dane uzyskane od klienta są poufne,
 1. Zawarciem umowy o świadczenie usługi doradczej.
 2. Usługi będą świadczone od dnia podpisania umowy z PARP 20 października 2014 do dnia 31 sierpnia 2015 roku, pod warunkiem dostępności środków.
 3. Maksymalna ilość godzin doradztwa świadczonego dla jednego klienta nie może przekroczyć 40 godzin, a średnio 21 godz.
 4. Cena 1 godziny doradztwa opłacana przez klienta wynosi 12,00 zł. + VAT, łącznie 14,76 zł.
DOKUMENTY: Niezbędne do oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis i wyświadczenia usługi:
 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami o braku powiązań z FRDL i o otrzymanej pomocy de minimis.
 2. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 3. Instrukcja do wypełniania pkt. D Formularza informacji o otrzymanej pomocy de minimis..
 4. Kopie  zaświadczeń  o  pomocy  de  minimis,  jakie  klient  otrzymał  w  ostatnich trzech latach - fakultatywnie.
 5. Wzór umowy o świadczenie usługi doradczej.
 6. Wykluczenia z udzielania pomocy de minimis
Wynikiem pracy doradców będzie powstała w trakcie usługi doradczej dokumentacja, np.: dokumenty rejestracyjne firmy, (lub inne, np. do ZUS, US, wnioski, pozwolenia, itd.) analiza najkorzystniejszego sposobu rozliczania podatku dochodowego, biznes plan (lub element biznes planu), analiza finansowa (lub element), kosztorys przedsięwzięcia, (lub element), plan marketingowy, strategia rozwoju firmy, opisy produktów lub usług, wezwanie do zapłaty i stanowić będzie potwierdzenie wykonania usługi.
Z usług doradczych PK KSU można korzystać: osobiście w siedzibie PK KSU w Tarnowie i w instytucjach współpracujących.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie.